Skip Navigation Links

 

Rejsebetingelser

Nærværende rejsebetingelser er gældende for følgende website:

www.skitour.dk

§1 Bestilling og betaling
Der kan bestilles pr. telefon, pr. e-mail eller ved udfyldelse af Beregn/Bestil. Kontaktoplysningerne findes her på web-sitet.

For at I kan gennemføre jeres ønskede bestilling, skal I acceptere nærværende betingelser. 

Når I bestiller rejsen, vil I modtage en kort e-mail fra Skitour.dk, der bekræfter modtagelsen af din reservation. Denne e-mail er en tilkendegivelse af, at vi har modtaget jeres bestilling, og at vi vil arbejde med dine reservationer. Det er IKKE en bekræftelse, og jeres rejse er ikke bekræftet fra Skitour.dk's side.

Vi forbeholder os ret til at arbejde med jeres bestilling i op til 3 dage, indtil vi har fået svar fra vores samarbejdspartnere. Typisk får I dog allerede svar indenfor den nærmeste arbejdsdag. 

Bekræftelse fra Skitour.dk's side er først gældende og bindende, når I modtager en skriftlig bekræftelse sammen med faktura/betalingsinformation. 

En bekræftelse fra Skitour.dk er: Bekræftelse med specifikation af den bestilte rejse, reserverede ydelser, mulighed for eventuelle tillægsydelser samt informationer om muligheder for afbestillings- og rejseforsikring og betalingsbetingelser.

Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse Skitour.dk bekræfter. Hvis kunden ikke gør indsigelse over det bekræftede arrangement, betragtes dette som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser Skitour.dk bekræfter at kunne levere.

Betalingsmåde: Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med girokontoinformationer til indbetaling.

Skitour.dk modtager ikke betaling ved brug af nogen form for kreditkort.

Vedr. betaling ved brug af MasterCard.
Skitour.dk er bekendt med at indehavere af MasterCard har mulighed for at få inkluderet forskellige former for forsikring. Skitour.dk er også bekendt med, at disse forsikringer tilbydes under meget forskellige betingelser, afhængig af, hvilke aftaler kortindehavers bank har aftalt med MasterCard.

Skitour.dk skal vi herigennem gøre opmærksom på, at vi ikke modtager betaling med MasterCard på nogen måde. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi anbefaler at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet disse MasterCards oftest har forsikringsdækning, som dækker, selvom man ikke bruger kortet ved rejsekøb.

Skitour.dk anbefaler dog til enhver tid at en MasterCard indehaver selv kontrollerer betingelser og indhold i de forsikringer, der er tilknyttet det aktuelle MasterCard.


Depositum andrager følgende:

Ved rejser, hvor fly-rejse IKKE er en del af ydelsen:
Depositum pr. person og rejse er kr. 1.500,-.

Ved rejser, hvor fly-rejse er en del af ydelsen (hvilket er muligt for grupper):
Depositum pr. person og rejse er rejsens fulde pris, hvis den samlede rejsepris er under kr. 5.000,- eller kr. 5.000,- for alle rejser, der har en værdi af op til kr. 15.000,-. Depositum kr. 10.000,- for rejser til en værdi over kr. 15.000,-.

Depositum skal indbetales senest 3 dage efter modtagelsen af bekræftelse fra Skitour.dk.
Rejsens totalpris skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse.

Fremsendte fakturaer indeholder betalings-info og -frist.

§2 Priser
Ved præsentation af hver indkvartering er der tydeligt angivet, hvad prisen indeholder samt hvilken type indkvartering prisen gælder for (værelse, feriehus eller lejlighed). Ved prisen angives tillige, hvilke muligheder, der er for tilvalg, f.eks. ekstra liftkortdage, skileje eller skiskole etc.

§3 Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Skitour.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i:
Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter. Valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Skitour.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta.
I tilfælde af prisændringer underretter Skitour.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft.

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 800,- pr. person. Dette træder i kraft efter depositum forfaldsdato. Dette er uanset ændring i antal dages ophold eller andre ydelser indeholdt i rejsen. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebekræftelse eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Skitour.dk uvedkommende. Kunden kan godt give en telefonisk ændring eller annullering, der således bekræftes skriftlig fra Skitour.dk og er gældende.
Kundens evt. ændringer eller delvis annullering informeres fra Skitour.dk til de partnere på rejsemålet, det vedkommer. Partnere på destinationen disponerer iht. de informationer, der er givet til Skitour.dk fra kunden. 
Ved ændringer og annulleringer for gruppereservationer, hvor kunden/gruppen har tilsagt/bekræftet endelig dato, og rejsebureauet har foretaget alle reservationer og aftaler for gruppen vil der være et samlet arrangementsgebyr på kr. 5.000,-. Dette gælder ved rejse-, destinations- og periodeændringer samt evt. fuldstændig annullering af reservationen.

Ved kundens evt. ændring af ophold eller eventuelle tillægsydelser/arrangementer når rejsen er påbegyndt er ydelserne som udgangspunkt tabt. I enkelte tilfælde, hvor Skitour.dk's samarbejdspartner bekræfter en eventuel annullering med efterfølgende tilbagebetaling, vil der pålægges et håndteringsgebyr af annulleringen fra Skitour.dk. Dette gebyr vil typisk andrage halvdelen af det beløb, der skal tilbagebetales. Uanset tilbagebetalings-beløbets størrelse, er gebyret minimum kr. 250,- pr. rejsedeltager og pr. ydelse, der skal tilbagebetales.

En rejse kan ikke annulleres, hvis en af Skitour.dk's samarbejdspartnere ikke kan levere de tilbudte ydelser, f.eks. hvis en dansk børneskiskole ikke kan gennemføres, og der i stedet tilbydes tysksproget børneskiskole. Rejsebestiller vil normalt blive tilbudt at man grundet ændringen i f.eks. skiskolebetingelserne kan få annulleret skiskolen og godtgjort omkostningen for skiskolen, men der er ikke sagligt grundlag for at annullere selve rejsearrangementet, dvs. ophold, skileje, liftkort etc. 


§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.
På alle Skitour.dk's rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation.

Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. indkvartering-vouchers, fly- eller togbilletter.

§6 Skitour.dk's ændringer/aflysning
Hvis Skitour.dk ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring på en rundrejse pga. hotellets overbooking gives til gæsten under rejsen.
Skulle rejsen blive aflyst, vil kunden hurtigst muligt få oplysninger herom. Kunden vil altid i videst mulig omfang få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt Skitour.dk er nødsaget til at annullere rejsen. Kunden skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning, såfremt aflysningen skyldes en eller flere af nedenstående årsager:
a) Hvis deltagerantallet er lavere end 20 (ved grupper).
b) Aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som Skitour.dk eller nogen som Skitour.dk er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse.
c) Aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold.
d) Aflysningen skyldes myndigheders beslutninger. I dette tilfælde vil Skitour.dk gøre alt for at få de allerede indbetalte omkostninger tilbagebetalt, således at gæster kan blive godtgjort så stort et rejsebeløb som muligt.

Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og kunden skal inden rimelig tid meddele sin accept af ændringen. Reagerer kunden ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.

Afbestilling fra Skitour.dk's side grundet krigshandlinger og naturkatastrofer på rejsemålet kan evt. finde sted uden omkostninger, såfremt der mindre end 14 dage før afrejse foregår krigshandlinger eller naturkatastrofer på rejsemålet og såfremt de implicerede kontraktpartnere kan refundere de evt. allerede indbetalte beløb. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke kendte forholdene ved bestilling. Hvis forholdene var almindelig kendt, kan afbestilling ikke finde sted, uden at de almindelige afbestillingsregler træder i kraft.

Kunden kan ikke afbestille en rejse uden at afbestillingsreglerne træder i kraft. Skitour.dk kan aflyse rejsen, såfremt det er forbundet med en betydelig økonomisk risiko.

Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet senest 14 dage inden afrejse. Dette er kun gældende, hvis f.eks. Udenrigsministeriet forbyder rejse til det pågældende område. Rygter eller forhold, der foreligger i nabolande i området som de rejsende rejser til m.v. opfylder på ingen måde dette krav.

§7 Skitour.dk’s ansvar for rejsens afvikling
Skitour.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Skitour.dk’s rejseleder, hotel, eller anden repræsentant således at Skitour.dk får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Skitour.dk inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse.

Skitour.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Skitour.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende trediemand eller udefra kommende omstændigheder som Skitour.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset.

Skitour.dk er ikke ansvarlig for manglende sne på det rejsemål, som kunden har valgt at rejse til. Værdien af liftkort, der er inkluderet i pakkerejsen kan ikke tilbagebetales til kunden pga. manglende sne.

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner
Skitour.dk's ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Skitour.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler.

§9 Kundens ansvar
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Skitour.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt.

At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Skitour.dk sig ret til at afvise kunden at påbegynde eller at videreføre en rejse.

Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Skitour.dk's rejseledere henviser til.


§10 Afbestillingsforsikring
Skitour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring. Iht. pakkerejseloven er det Skitour.dk's pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum.

Der er mulighed for at tilkøbe forsikringen ved rejsens bestilling enten ved at bestille det på web-sitet gennem Skitour.dk eller ved at bruge Europæiskes Link på websitet, rejsen bestilles på. Læs mere under de enkelte typer forsikringer.

Afbestillingsforsikringen gælder ved akut opstået sygdom/tilskadekomst eller dødsfald hos den forsikrede eller dennes nærmeste pårørende. Læs betingelserne her på web-sitet. Er der tegnet afbestillingsforsikring og sker afbestillingen pga. lægedokumenteret sygdom vil hele rejsens pris blive tilbagebetalt - dog ikke præmien for afbestillings-forsikringen. Lægeerklæring skal foreligge på en formular, som kan rekvireres hos Rejser&. Betaling af lægeerklæring påhviler kunden. Afbestillingsforsikringen dækker ikke, såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved købet af forsikringen eller såfremt afbestillingen først sker til Skitour.dk efter afrejsetidspunktet.

§11 Afbestilling
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.skitour.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.skitour.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende.

Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vi modtager den skriftlige afbestilling.

Afbestillingsbetingelser for rejser købt hos Skitour.dk hvor der IKKE inkluderes flybillet:
Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 800,- pr. deltager.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 1.500,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 3.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes.

Afbestillingsbetingelser for rejser købt hos Skitour.dk, hvor fly er inkluderet:
Ved bestilling af flybilletter, der bookes som individuelle billetter mistes retten til tilbagebetaling ved køb af billetten, idet disse ikke kan ændres eller annulleres når de først er bestilt. Der er normalt 24 timers bestillings- og beslutningsfrist på flybilletter og de skal betales før de bookes af Skitour.dk.

Derfor er der følgende følgende annulleringsbetingelser for rejser med flybilletter inkluderet i rejsen:
Rejser i Europa/EØS: Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 3.000,- pr. deltager.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 5.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 8.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Rejser udenfor Europa/EØS: Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 6.000,- pr. deltager.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 10.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 12.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes.

Annullering af enkeltpersoner på familierejser eller grupperejser, skal altid informeres til Skitour.dk, således at vores partnere på rejsemålet kan være korrekt informeret og tilpasse ydelser iht. de ændrede forhold. 

En rejse kan ikke annulleres, hvis en af Skitour.dk's samarbejdspartnere ikke kan levere de tilbudte ydelser, f.eks. hvis en dansk børneskiskole ikke kan gennemføres, og der i stedet tilbydes tysksproget børneskiskole. Rejsebestiller vil normalt blive tilbudt at man grundet ændringen i f.eks. skiskolebetingelserne kan få annulleret skiskolen og godtgjort omkostningen for skiskolen, men der er ikke sagligt grundlag for at annullere selve rejsearrangementet, dvs. ophold, skileje, liftkort etc. 
 

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske


§12 Glemte sager
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Skitour.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav.

§13 Rejseforsikring og det gule sygesikringsbevis
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Siden august 2014 fungere det gule sygesikringsbevis ikke længere på rejser. Vi anbefaler, at man hos Borgerservice anskaffer det blå EU Sygesikringsbevis, og sætter sig ind i reglerne for brug heraf.

Der kan tilkøbes yderligere dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Skitour.dk. Skitour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring og rejseforsikring. 

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske

§14 Bagage og bagageforsikring
Der er på vores flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på web-sitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Skitour.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage. Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Skitour.dk.

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske

§15 Tvister
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

§16 Lovvalg og værneting
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers.

§17. Skatter og afgifter.
Skitour.dk's rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. Der kan på enkelte skirejser være et lokalt turist-skat gebyr, der kun opkræves lokalt. Dette betaler kunden direkte iht. angivelsen på den enkelte rejsepræsentation.

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Skitour.dk er medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 1846 gennem moderselskaber Rejser&&... Rejser&... er også underlagt Rejseankenævnet.

Pr. 1. januar 2010 har Folketinget vedtaget en ændring af Rejsegarantifonden, der gør, at rejser med enkeltstående ydelser, dvs. rejser der ikke tidligere var underlagt Lov om Rejsegarantifond, nu også er underlagt samme regler som alle andre pakkerejser.

Persondataforordning af 25. maj 2018:
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen.
Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Skitour.dk. Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Ingen andre oplysninger. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra Skitour.dk skal du blot ved næste nyhedsbrev slette dette, og derved er dine data fjernet fra vores system. 
Skitour.dk modtager ved almindelige skirejsebestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system. Skitour.dk arbejder ikke med eksterne hard disks og deler ikke data med eksterne firmaer.